Dags att nominera!

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

NOMINERA HÄR!

Juryn

Cecilia Dalman Eek Nationell vindkraftsamordnare
Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad
Roland Flaig Wind Operations – Head of EU North, E.ON
Anna Peterson Landskapsarkitekt & adjunkt SLU

Kriterier

1. Skånes vindkraftsakademis vindkraftspris 2016 delas ut till person, organisation eller dylikt: en eller delat mellan högst två.

2. Pristagaren har förtjänstfullt verkat i enlighet med föreningens  ändamål: öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. (se stadgarna 2 § Föreningens ändamål)

3. Pristagaren

– ska ha koppling till Skåne (antingen som hemort eller som verksamhetsbas eller dylikt).

– har inga begränsningar bakåt gällande tidsperioden för de/n insats/er som priset avser.

– behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning.

4. Alla  kandidater till priset ska nomineras med en nomineringstext och kan nomineras av vem som helst fram till den 16 mars, 2017.

5. Man kan inte vinna med samma eller liknande motivering mer än ett år.

6. Priset består av inträde till Skånes Energiting 2017 samt av ett specialdesignat diplom utdelat vid Skånes Energiting den 13 juni 2017 på Malmö Arena Hotell i Malmö.

7. Två hedersomnämnanden utses utöver pristagaren, om inga hinder föreligger, vilka får inträde till Skånes Energiting 2017.

 

Vinnare av Skånes Vindkraftspris tidigare år

2017: Martin Green och Jens Rydell

Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.

Här är pressmeddelande och bilder från prisceremonin!

52bc3c96-4441-4ffb-9e69-d1b48c8cf50a

2017: juryns hedersomnämnande får Vismarlövsgården!

Vismarlövsgården, som via sol och vind vill vara självförsörjande på elenergi, drivs med målsättningen att bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Gården drivs i regi av familjen Thulin och har 2016 investerat i ett småskaligt vindkraftverk  vilket används som demonstrationsverk och pedagogiskt exempel. Härigenom bidrar gården till kunskapsspridning som kan leda till ökad förståelse för hållbarhet och förnybar energi bland sina kunder och andra besökare. Många studenter, företag och politiker har gjort studiebesök på Vismarlövsgården.

2016: Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg

Arbetet med vindkraftsparken i Maltesholm påbörjades redan 2006 och har, trots många hinder på vägen, nu realiserats och är i drift under namnet Höge Väg, sedan början av 2016. Området där parken ligger är ur vindsynpunkt mycket gynnsamt och bidrar till att jord- och skogsbruk i området får en möjlighet att leva vidare.

2015: Region Skåne

De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma till tals har de visat vägen för många andra offentliga aktörer. Skånes vindkraftspris 2015 går till Region Skåne!

2014: Sven Ruin

Ett anspråkslöst, seriöst och mångårigt arbete med en lättillgänglig marknadsöversikt som förtjänar att uppmärksammas. Översikten ger stöd till människor att våga anlägga småskalig vindkraft. Kartläggningen har genererat kunskap som är gränslös och den är väldigt tillämplig i Skåne där småskalig vindkraft är särskilt passande. Juryn tycker att styrkan med småskalig vindkraft är att den kan kombineras med andra förnybara energikällor.

2013: Dr. Jörgen Svensson, bitr. lektor LTH

Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat intresse för vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. Vinnarens verksamhet ger såväl barn som studenter ökad kunskap och därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. Vinnaren demonstrerar allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. Vinnarens arbete bidrar dessutom till att utveckla den växande andelen förnybar energi, som är en förutsättning för en hållbar framtid.

2012: Karin Hammarlund

Karin Hammarlunds insatser främjar metodisk landskapsanalys som ett verktyg för att sakligt och konsistent förhålla sig kvalitativt till hur vindkraftsetableringar visuellt och gestaltningsmässigt påverkar omgivningen, ur ett perspektiv där landskapet betraktas som en resurs i den europeiska landskapskonventionens anda.

Frågor? Kontakta verksamhetsledare Jakob Economou; 072 – 885 49 45 / jakob.economou@kfsk.se

E.ON Energilösningar och Serviceförvaltningen Malmö stad är huvudsponsorer av Skånes vindkraftspris.