Vid årsmötet 10 oktober i Malmö så valdes en ny styrelse – läs mer om var och en här;

Ordförande

Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne

Sandra Johanne Selander arbetar på Länsstyrelsen Skåne med strategiska frågor för att i länet uppnå planeringsmässiga förutsättningar inom den nationella planeringsramen för vindkraft. Det innefattar bl.a. att inför arbetet med den nya Klimat- och energistrategin ta fram ett uppdaterat underlag för länets vindkraftspotential. Nuvarande styrelseledamot.

Ordinarie ledamöter

Anders Elmqvist, Malmö stad

Projektledare inom förnybar energi för Malmö stad, med erfarenhet av kommunal vindkraftsamordning, drivande av lokala vindkraftsprojekt, upphandling av nyckelfärdig vindkraft, samt olika former av solenergi. Arbetar med kommunens mål om 100% förnybar energianvändning.

Martin Holmén, Kristianstad kommun

Jobbar som energi- och  klimatrådgivare  i  Kristianstads  kommun sedan  2012.  Arbetar även med energistrategiska frågor gällande kommunens egna verksamheter. Har tidigare arbetat som vindkraftprojektör på Eolus Vind AB i Hässleholm, 2004 – 2011. Läst till Naturvårdsingenjör på  Högskolan Kristianstad 2001 – 2004.

Claes Jeppsson, Enercon

Claes jobbar sedan 13 år på den tyska turbinleverantören ENERCON där han ansvarar för försäljningen i såväl Sverige som Danmark. Han har varit med på den svenska marknaden sedan utbyggnaden kom igång på allvar med elcertifikaten, har ett brett kontaktnät och även god insyn i de andra nordiska marknaderna och utvecklingen i övriga Europa.

Lars Borisson, E.ON

Lars Borisson ansvarar för E.ONs affärs- och projektutveckling av nya landbaserad vindkraftsprojekt i Norden. Har en snart decennielång erfarenhet av projektutveckling av vindkraft både havsbaserad och landbaserad, främst i Sverige och Norge men även inom andra europeiska marknader så som bl.a. Storbritannien och Polen.

Anna Evander, Kommunförbundet Skåne

Anna Evander arbetar sedan 2011 som projektledare på Energikontoret Skåne och insatt i såväl Energikontorets som denna förenings arbete och projekt. Anna genomför just nu en studie kring de lokala elnätens möjligheter att hantera de varierande effektbehov som intermittent elproduktion och ökad laddning av elbilar kan orsaka.

Kent Lundgren, Privatperson

Business controller och lärare som 1998 licentierade vid Internationella Miljöinstitutet i Lund inom ämnet miljöekonomi. Mitt område var: ”Förnyelsebara energibärares konkurrenskraft”. Har många år ägt andelar och aktier inom olika vindkraftsorganisationer. Är intresserad av föreställningar om konkurrenskraft inom energiområdet, samt hur olika ägarformer kan utveckla synen på förnybar energi som vindkraft.

Karl Magnus Adielsson, Region Skåne

Karl Magnus Adielsson är Miljöstrateg på Region Skåne. Hans erfarenhet av vindkraftsetableringar är huvudsakligen ur ett planeringsperspektiv. I hans tidigare yrkesbakgrund som stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt och konsult har han jobbat med gestaltningsfrågor och fysisk planering i olika skalnivåer med alltifrån vindbruksplaner, översikts- och detaljplaner till miljötillstånd. Det Karl Magnus hoppas kunna bidra med till Vindkraftsakademin är ett helhetsperspektiv på tillstånds- och planeringsprocesser samt att underlätta en samexistens mellan energiproduktion och andra pågående verksamheter i landskapet såsom friluftsliv, turism och jord-/skogsbruk.

Suppleanter

Per Eriksson, privatperson

Lantbrukare med intresse för förnyelsebar energi.

Ole Öystein Bakke, ReNuTec Solutions AB

Företaget ReNuTec Solutions AB som Ole startade i november 2016 arbetar med just hållbar energi och tekniske lösningar, så som vindkraft, sol- och energi- och resursoptimalisering i olika sammanhang.

Marcus Larsson, Energikontoret Skåne

Projektledare på Energikontoret Skåne sedan 2,5 år, tidigare Energimyndigheten, E.ON Elnät och ÅF Industry. Jobbar primärt med solceller och förnybar energi i energisystemet, transporter och effekthantering.

Revisorer

Christian Röder, privatperson

Olof Blomqvist, privatperson

Valberedning

Anna Tibbelin, Energikontoret Skåne (Sammankallande)

Jon Andersson, Lunds kommun

Ulf Jobacker, Energikontoret Skåne