På årsmötet 21 oktober valdes en ny styrelse för Skånes vindkraftsakademi – läs om styrelsen här:

ORDFÖRANDE

Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne

Sandra Johanne arbetar på Länsstyrelsen Skåne med strategiska frågor för att i länet uppnå planeringsmässiga förutsättningar inom den nationella planeringsramen för vindkraft. Det innefattar bl.a. att inför arbetet med den nya Klimat- och energistrategin ta fram ett uppdaterat underlag för länets vindkraftspotential. N

ORDINARIE LEDAMÖTER

Anna Evander, Energikontoret Skåne

Anna Evander arbetar sedan 2011 som projektledare på Energikontoret Skåne och insatt i såväl Energikontorets som denna förenings arbete och projekt. Anna genomför just nu en studie kring de lokala elnätens möjligheter att hantera de varierande effektbehov som intermittent elproduktion och ökad laddning av elbilar kan orsaka.

Kent Lundgren, Privatperson

Business controller och lärare som 1998 licentierade vid Internationella Miljöinstitutet i Lund inom ämnet miljöekonomi. Mitt område var: ”Förnyelsebara energibärares konkurrenskraft”. Har många år ägt andelar och aktier inom olika vindkraftsorganisationer. Är intresserad av föreställningar om konkurrenskraft inom energiområdet, samt hur olika ägarformer kan utveckla synen på förnybar energi som vindkraft.

Karl Magnus Adielsson, Region Skåne

Karl Magnus Adielsson är Miljöstrateg på Region Skåne. Hans erfarenhet av vindkraftsetableringar är huvudsakligen ur ett planeringsperspektiv. I hans tidigare yrkesbakgrund som stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt och konsult har han jobbat med gestaltningsfrågor och fysisk planering i olika skalnivåer med alltifrån vindbruksplaner, översikts- och detaljplaner till miljötillstånd. Det Karl Magnus hoppas kunna bidra med till Vindkraftsakademin är ett helhetsperspektiv på tillstånds- och planeringsprocesser samt att underlätta en samexistens mellan energiproduktion och andra pågående verksamheter i landskapet såsom friluftsliv, turism och jord-/skogsbruk.

Anders Elmqvist, Malmö stad

Projektledare inom förnybar energi för Malmö stad, med erfarenhet av kommunal vindkraftsamordning, drivande av lokala vindkraftsprojekt, upphandling av nyckelfärdig vindkraft, samt olika former av solenergi. Arbetar med kommunens mål om 100% förnybar energianvändning.

Fredrik Andrén Sandberg, E.ON

Fredrik Andrén-Sandberg ansvarar för policy-frågor och reglering på E.ONs vindkraftsaffär för Norden. Har en snart decennielång erfarenhet av Energibranschen, inom både havsbaserad och landbaserad vindkraft i Sverige såsom internationellt i Taiwan, Japan men också andra Europeiska länder. Har förutom vind också arbetat med solenergi, biogas och elbilar.

Ole Öystein Bakke, ReNuTec Solutions AB

Företaget ReNuTec Solutions AB som Ole startade i november 2016 arbetar med just hållbar energi och tekniska lösningar, såsom vindkraft, sol- och energi- och resursoptimering i olika sammanhang.

Eva Sjögren, ENERCON

Civilekonom, anställd på ENERCON sedan 2010. Arbetar huvudsakligen med försäljning, allt från mindre till större vindkraftsprojekt på den svenska marknaden. Stort intresse för energipolitik och den pågående omställningen mot ett förnybart samhälle.

SUPPLEANTER

Marcus Larsson, Energikontoret Skåne

Marcus Larsson har varit projektledare på Energikontoret Skåne sedan 3,5 år, tidigare Energimyndigheten, E.ON Elnät och ÅF Industry. Jobbar primärt med solceller och förnybar energi i energisystemet, transporter och effekthantering.

Håkan Wallin, BayWa r.e. Scandinavia

Sedan 2010 VD i olika företag inom vindbruksbranschen (2010-2015 HS Kraft AB, 2015- BayWa r.e. Scandinavia AB (BayWa r.e.)) med ansvar för on-shoremarknaderna i Sverige, Norge, Finland och de Baltiska länderna. Styrelseledamot i flertalet bolag inom vindbruksbranschen. För närvarande har BayWa r.e. mer än 130 MW vindbruk under byggnation i södra Sverige. Har inom bolagen i Skåne utvecklat bl.a. vindbruksparkerna i Klågerup, Karsholm och Maltesholm och även uppfört de två tidigare nämnda vilka nu förvaltas åt kund. Utbildad civilingenjör Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola med tidigare befattningar som Projektchef vid Akademisk Hus i Lund AB och nationell Fastighetschef vid Banverket omfattande bla myndighetens miljöprövning/tillåtlighetsprövning i samband med etablering och avveckling av Sveriges järnvägar samt myndighetens fastighetsförvaltning, markanskaffning och försäljning av för järnvägen obehövliga fastigheter.