Skånes vindkraftspris

 • Den 12 juni 2012 delade nationella vindkraftssamordnaren Lennart Värmby ut Skånes vindkraftspris 2012 till Karin Hammarlund.  

Prisutdelningen skedde på Skånes Energiting på Malmömässan.

Finalister var:

– Vindkraftsparken Lillgrund

– Examensarbetet ”Vindkraft i Skånes kommuner” C.Bladh (LTH 2011)

– Karin Hammarlund

Läs mer om prisutdelningen på Energikontoret Skånes hemsida. 

Pressmeddelande för Skånes vindkraftspris 2012 laddar du ner här och pressmeddelandet om vinnaren laddar du ner här.

E.ON Värme och Serviceförvaltningen Malmö stad är huvudsponsorer av Skånes vindkraftspris.

Seminarier och andra arrangemang

Föreningen arbetar främst genom att arrangera seminarier i samarbete med sina medlemmar. Vårt breda kontaktnät och den stora kunskapen inom föreningen gör oss till en god samarbetspartner. 

 • 11 september 2012: Landskapsanalys – nya metoder ger nya möjligheter

Hur förstärker vi och utvecklar landskapets mångfald och kvalitet i samspel med och med hjälp av förnybara energikällor?

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) ratificerades av Sverige i maj 2011. Den innebär bland annat att förvaltning av landskapet måste ske med hänsyn till landskapets ständiga förändring och nya möjligheter för samhällets utveckling och mångfald.

Landskapsanalys är ett viktigt inslag vid planering och projektering av vindkraft. På det här seminariet diskuterade vi metoder för landskapsanalys samt tillämpning på kommunal och regional nivå. Forskare från SLU Alnarp och Ramböll Sverige deltog under ledning av moderator Katarina Pelin och inbjudna var i första hand kommuner och länsstyrelsen i Skåne.

  • Karin Hammarlunds presentation av landskapsanalyser finns att hitta här: Ystad_Hammarlund
  • Programmet kan du ladda ner här: Program

Ett samarrangemang mellan Skånes vindkraftsakademi och Vattenfall.

 • Vernissage 16 maj 2011 – Vindkraft i Malmö?

Utställningen ”Vindkraft i Malmö?” (Malmö stadsbibliotek, 16 maj – 16 juni 2011) invigdes.
Dess syfte var att uppmuntra allmänheten att börja resonera om och ge kommentarer till olika aspekter av lokalisering av vindkraft i stadsnära miljö, ur ett planerings- och landskapsperspektiv.

 • Seminarium 4 november 2010 – Vindkraften i Malmö

Tillsammans med Malmö stad arrangerade Skånes vindkraftsakademi detta seminarium, där studenterna vid SLU Alnarps temakurs ht 2010, ”Planering vind”, presenterade sina projektarbeten. Inbjudan

Presentation grupp 1
Presentation grupp 2
Presentation grupp 3
Presentation grupp 4

 • Seminarium 4 november 2009 Vindkraft/Vågkraft/Vätgas

Under ramverket Green Energy Week den 2–7 november 2009 var Skånes vindkraftsakademi värd för seminariet Vindkraft/Vågkraft/VätgasInbjudan

 • Konferens 15 okt 2009 – På spaning efter framtidens vindkraft

Det sker en mycket snabb teknikutveckling idag inom vindkraftsområdet. Dels talas det nu om verk med totalhöjder uppåt 200 meter även på land, dels utvecklas den småskaliga vindkraften på ett sätt som gör att den tar plats i staden. Dessutom lanseras alternativa tekniker i form av vertikalaxlade vindkraftverk.

Vilka utmaningar medför de här olika utvecklingsriktningarna. för dem som i någon form handhar planering av städer och landskap? Hur kan befintlig kunskap om planering av dagens vindkraftverk användas och förnyas för att tillämpas på de nya teknikerna? På vilka områden måste vi tänka helt nytt?

Den 15 oktober höll Skånes vindkraftsakademi tillsammans med Energikontoret Skåne, Movium, SLU, Malmö högskola och Malmö stad i en konferens kring de här frågorna.

Medverkan

 • Skånes Energiting, 8 juni 2010, Stadionmässan.

– Föreningen arrangerade en vindkraftsarena.
Program för arenan här.
 • Skånes Energiting, 12 juni 2012, Malmömässan. 

– Föreningen talar i Speaker’s Corner.

Besök evenemanget här.

 • Borgeby Fältdagar, 27-28 juni 2012, Borgeby

– Föreningen finns med som vindkraftsexperter i det oberoende kunskapstältet.

Besök evenemanget här.

Årsmöten och medlemsmöten

Föreningen har ett brutet verksamhetsår från 1 september – 31 augusti. Årsmötet faller alltid på en vardag under september eller oktober. Alla medlemmar är välkomna att närvara.

 • 24 oktober 2012 Årsmöte

  Den 24 oktober höll föreningen årsmöte på Helix i Malmö. Först presenterade Vindval/Naturvårdsverkets Åsa Elmqvist syntesrapporterna, vilka redogör för vindkraftens påverkan på djur, natur och människan. Därefter gjorde vi val till styrelseposter samt redovisade det gångna verksamhetsåret. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen.

 • 16 juni 2011 Extra ordinarie årsmöte

Den 16/6 2011 var det dags för ett extra ordinarie årsmöte. Årsmötet började kl 15.00 på Helix (Nordenskiöldsgatan 17) i Malmö. Under mötet togs stadgeändringar och valberedning upp som frågor.

 • 28 april 2011 Medlemsmöte 

Vid medlemsmötet våren 2011 presenterade

Christian Bladh, examensarbetare vid Avdelningen för miljö- och energisystem,    LTH, sitt pågående projekt med att kartlägga de skånska kommunernas vindkraftsplanering. Arbetet planeras vara färdigt inför sommaren 2011. Examensarbetet.
Staffan Niklasson och Pontus Selander, O2, resonerade sedan om frågeställningen ”Vem kan äga vindkraft?” med utgångspunkt i förutsättningarna för en kommun, med Malmö stad som exempel.
Rikard Roth, Hexicon, presenterade ett aktuellt projekt avseende storskalig vindkraft till havs. Presentationen.

 • 30 september 2010: Årsmöte 

Skånes vindkraftsakademi höll sitt första årsmöte den 30 september 2010 på Ekocentrum i Malmö.

 • 24 mars 2010 Medlemsmöte

Urval ur programmet:

Lärdomar om vindkraft från landet i stort
Siljansamarbetet gällande vindkraft presenteras av Karin Hammarlund.

Aktuella vindkraftssatsningar i Skåne

  • SLU:s ny kurs Tema Vindkraft Planering presenteras av Karin Hammarlund. –>
  • Lernias nya YH-kurs för Servicetekniker inom vindkraft presenteras muntligt av Jonas Svensson.

Småskalig vindkraft ur ett brukarperspektiv

  • Serviceförvaltningens erfarenheter, europeisk standard för små vindmöllor, och konsumentmärkning inom EU – presentation av Anders Elmqvist, Göran Gatenfjord, Sven-Åke Hannevind. –>

Framtidsworkshop

  • Dagmar Gormsen, Miljöförvaltnigen, leder en workshop med temat ”Vad kan var och en bidra med, vad behöver var och en hjälp med, vad är var och en nyfiken på?