Seminarier och andra arrangemang

Föreningen arbetar främst genom att arrangera seminarier i samarbete med sina medlemmar. Vårt breda kontaktnät och den stora kunskapen inom föreningen gör oss till en god samarbetspartner. 

16 augusti 2013, paneldebatt: Mötesplats Skåne 2013

Skånes vindkraftsakademis ordförande Joakim Nordqvist deltog i en panel som diskuterade Maritima Skåne – en framgångssaga för blå hållbar tillväxt 2030. 

Den maritima sektorn är en prioriterad fråga både inom EU och hemma i Sverige. Genom att utveckla de maritima näringarna kan man skapa en mängd viktiga nya jobb, och framförallt hitta en rad lösningar på tunga miljö- och samhällsproblem med hjälp av grön(blå) tillväxt. Några nyckelpersoner inom det maritima området svara på frågan: hur kan Skåne använda sin potential för att samverka med omvärlden och bli en viktig maritim spelare under de kommande årtiondena?

Paneldebatten arrangerades av Region Skåne.

26-27 juni 2013, monter: Borgeby Fältdagar

Den 26-27 juni är Skånes vindkraftsakademi utställare på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är en årlig mötesplats för lantbrukare och Skånes vindkraftsakademi medverkade för andra gången. Föreningen delade monter tillsammans med bland annat Energikontoret Skåne , LRF, Solar Region Skåne och Biogas Syd.

14 maj 2013, seminarium 2: Kan energi skapa engagemang?

Seminariet är en del av en seminarieserie på fyra delar. Beteenden påverkar hur vårt framtida energisystem ser ut. Men hur får vi medborgare att intressera sig för något som vi inte kan se eller som vi tar för givet? Dagen börjar med ett spännande föredrag där vi frågar oss om Malmöborna är intresserade av något så intressant som sopsortering, och hur man kan arbeta med kommunikation för att öka engagemanget. Vi talar med kommunikationsexperter för att ta reda på värdet av kommunikation, och vad som ska kommuniceras. Vilken roll kan vindkraften ha för att förstå elsystemet? Vi pratar med representanter från den danska energiön Samsö för att lära oss hur de har arbetat med vindkraft och skapat engagemang.

Program träff 2

Introduktion
Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne

Att intressera medborgare för sopsortering
Christina Rydholm, VA Syd

Samsø – energiön som bygger på engagemang
Søren Hermansen, VD Samsø

Vindkraftsengagemang i Malmö stad (ingen Power Point-presentation)
Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad

Vindkraftsläget i Skåne
Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet

Seminariet arrangerades av Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne inom projektet RES-Chains. Seminarieserien delfinansieras av Energimyndigheten genom Nätverket för Vindbruk och EU Södra Östersjöregionen. Evenemanget riktade sig till tjänstemän och politiker i de skånska kommunerna.

24 april 2013, seminarium 1: Vad bestämmer om vi behöver vindkraft?

Seminariet är en del av en seminarieserie på fyra delar. Riksdagen har satt upp en planeringsram att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh. Genom samhällsplaneringen ska Sverige skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft. Kommunerna har bestämmanderätten för mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser, men de ska också, med insyn från Länsstyrelsen, tillgodose riksintresseområden i sin översiktliga planering.

Seminariet tog avstamp i forskning kring Sveriges energisystem, för att sedan vända sig till utmaningar kring energi och planering i kommunerna. Därefter gick vi in i dagens ämne: erfarenheter från planeringsarbetet för vindkraft som har gjorts under de senaste åren, och hur arbetet ser ut framöver. Sweco, Energimyndigheten och Länsstyrelsen redde ut begrepp och tog upp hur de kommunala vindbruksplanerna står sig vid beslut.

Program träff 1

PM som sammanfattar dagens presentationer.*

Introduktion
Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi

Utmaningarna inom energi och planering i kommunerna
Anders Nylander, Energikontoret Skåne

Energisystemet efter 2020 – vilken roll kan havsbaserad vindkraft ha
Staffan Jacobsson, Chalmers

Planeringsstödets betydelse
Anne-Lie Mårtensson, Sweco (med bilder från Sweco och Boverket)

Hur står sig vindbruksplanerna vid beslut
Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne

Vad innebär de reviderade riksintressena för vindbruk?
Matilda Schön och Bengt Gustavsson, Energimyndigheten

Reflektion över de skånska riksintressena
Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne

Seminariet arrangerades av Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne inom projektet RES-Chains. Seminarieserien delfinansieras av Energimyndigheten genom Nätverket för Vindbruk och EU Södra Östersjöregionen. Evenemanget riktade sig till tjänstemän och politiker i de skånska kommunerna.

*Eventuella fel i återgivelsen av presentationerna ansvarar Skånes vindkraftsakademi för, och vi ber på förhand om ursäkt om några sådana finns. 

20 mars 2013, seminarium: Gårdsvindkraft i lantbruk

På plats fanns experter som berättade om hur tekniken fungerar, vad som är viktigt att tänka på i samband med projektering och inköp av gårdsverket, kommunala förutsättningar för vindkraft, ekonomiska och kommunikativa aspekter.

Program

Introduktion
Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne

Kommunala förutsättningar för vindkraft
Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi

Gårdsvindkraft — teknik och ekonomi och Sven Ruins anteckningar
Sven Ruin, Teroc

Finns det ekonomi i att bygga gårdsverk?
Håkan Jerenvik, WindEn

Bygglov
Roger Larsson, Hässleholms kommun

Nätanslutning
Bo-Göran Johnsson, Öresundskraft

Värdet av kommunikation
Karin Hammarlund, SLU-Alnarp

Fåglar och fladdermöss
Filmvisning, Naturvårdsverket

Rollspel: Säljsamtal
Sven Ruin, Teroc, och Bo Ingman, ECWind

Tips på mer information:

Seminariet arrangerades av Skånes vindkraftsakademi, Energikontoret Skåne, LRF Skåne och var det andra i en serie arrangemang som genomförs inom ramen för projektet ”Hållbar energi i de gröna näringarna”; ett samarbetsprojekt mellan Energikontoret Skåne, LRF Skåne och Länsstyrelsen.

7-9 februari 2013, monter: MILA-mässan

Skånes vindkraftsakademi, tillsammans med Energikontoret Skåne, ställde ut om Energi i Lantbruk på MILA-mässan. MILA är en lantbruksmässa med produkter, tjänster och nyheter inom djurhållning och inomgårdsprodukter. I Skånes vindkraftsakademis och Energikontoret Skånes monter (H 29) pratade vi om vindkraft, solenergi och biogas.

Montern var ett samarrangemang mellan Energikontoret Skåne, Biogas Syd och Skånes vindkraftsakademi.

28 januari 2013, seminarium: Kan havsbaserad vindkraft stärka den regionala utvecklingen?

Vad kan havsbaserad vindkraft tillföra regioner och kustkommuner? Hur kan regionpolitiker underlätta etablering av vindkraft till havs?

Den havsbaserade vindkraften växer kraftigt och har en stor potential att utvecklas och bidra till att uppnå energimålen i Sverige och EU. Här finns en betydande potential för ytterligare industrialisering  teknik- och näringslivsutveckling i regioner som Skåne och Västra Götaland. Sverige har flera företag som exporterar tjänster och produkter inom området.

IUC Sverige AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen genomfört en konsekvensanalys av effekterna vid en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften i Sverige. Resultaten pekar på omfattande samhällsvinster samt sysselsättningseffekter vid utformning, projektering, byggande och långsiktig drift av en havsbaserad vindkraftspark. (Rapport IUC)

Seminariet arrangeras av Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Power Väst och Skånes vindkraftsakademi.

21 januari 2013, vindkraftsträff: Vindkraft för eget bruk

En öppen träff om vindkraft för eget bruk med Miljöpartiets regionråd Monika Ekström, ESS energimanager Thomas Parker, och Malmö stad stadsfastigheters Anders Elmqvist.

Allt fler organisationer undersöker möjligheten att äga egen vindkraft för att tillgodose de egna elbehoven. Vindkraften ger goda möjligheter att uppnå satta klimatmål, och ger förhoppningen att kunna trygga elpriset.

På träffen presenterades Region Skånes och den kommande forskningsanläggning European Spallation Source planer på att äga vindkraftverk för egen förbrukning. Därtill förklarades ekonomin för vad som är en rimlig ambitionsnivå för produktion av vindkraftsel. 

Träffen arrangerades av Skånes vindkraftsakademi.

11 september 2012, seminarium: Landskapsanalys – nya metoder ger nya möjligheter

Hur förstärker vi och utvecklar landskapets mångfald och kvalitet i samspel med och med hjälp av förnybara energikällor?

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) ratificerades av Sverige i maj 2011. Den innebär bland annat att förvaltning av landskapet måste ske med hänsyn till landskapets ständiga förändring och nya möjligheter för samhällets utveckling och mångfald.

Landskapsanalys är ett viktigt inslag vid planering och projektering av vindkraft. På det här seminariet diskuterade vi metoder för landskapsanalys samt tillämpning på kommunal och regional nivå. Forskare från SLU Alnarp och Ramböll Sverige deltog under ledning av moderator Katarina Pelin och inbjudna var i första hand kommuner och länsstyrelsen i Skåne.

  • Karin Hammarlunds presentation av landskapsanalyser finns att hitta här: Ystad_Hammarlund
  • Programmet kan du ladda ner här: Program

Ett samarrangemang mellan Skånes vindkraftsakademi och Vattenfall.

SKÅNES VINDKRAFTSPRIS 2013

Den 11 juni delades Skånes vindkraftspris ut för andra gången. Priset tillföll Dr. Jörgen Svensson, biträdande lektor, Industriell Elektroteknik och Automation, LTH. Skånes vindkraftspris är instiftad av Skånes vindkraftsakademi. Priset delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad.

Juryns motivering:

”Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat intresse för vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. Vinnarens verksamhet ger såväl barn som studenter ökad kunskap och därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. Vinnaren demonstrerar allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. Vinnarens arbete bidrar dessutom till att utveckla den växande andelen förnybar energi, som är en förutsättning för en hållbar framtid.”

Årets jury:

  • Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet
  • Tiina Sarap – SLU Alnarp, professor landskapsarkitektur
  • Tomas Sjödahl – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare Vindkraft och solenergi
  • Peter Jonsson – E.ON Värme, Regionchef syd
  • Lena Eriksson – Naturskyddsföreningen i Skåne

Årsmöten och medlemsmöten

Föreningen har ett brutet verksamhetsår från 1 september – 31 augusti. Årsmötet faller alltid på en vardag under september eller oktober. Alla medlemmar är välkomna att närvara.

24 oktober 2012 Årsmöte

Den 24 oktober höll föreningen årsmöte på Helix i Malmö. Först presenterade Vindval/Naturvårdsverkets Åsa Elmqvist syntesrapporterna, vilka redogör för vindkraftens påverkan på djur, natur och människan. Därefter gjorde vi val till styrelseposter samt redovisade det gångna verksamhetsåret. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen.