Stadgar

Våra Stadgar

1 § NAMN OCH SÄTE

 1. Föreningens namn är ”Skånes vindkraftsakademi”.
 2. Föreningen har sitt säte i Skåne.

2 § FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

 1. Föreningens ändamål är att, inom vindkraftområdet och inom Skåne:
  (a) Vara ett regionalt forum för utbyte av kunskap och erfarenhet mellan näringsliv, offentlig sektor, högskolor och universitet, föreningsliv, samt andra aktörer.
  (b) Aktivt arbeta för ett öppet och inkluderande förhållningssätt i samtalet om vindkraftens roll i landskapet och dess samspel med omgivande intressen.
  (c) Kanalisera såväl praktisk som teoretisk kunskap inom området, samt stödja utvecklingen av ny kunskap och entreprenörskap där tekniska och samhälleliga aspekter integreras.
  (d) Verka för att tekniska, ekonomiska, miljömässiga och perceptionsmässiga aspekter beaktas på ett balanserat och innovativt sätt.

3 § MEDLEMSKAP

 1. Föreningen är öppen för alla som ställer sig bakom och följer dess stadgar, såväl enskilda individer och föreningar som statliga, regionala och kommunala verksamheter och förvaltningar, samt registrerade företag eller delar av sådana.
 2. Efter det att föreningen mottagit betalning för medlemskap, samt nödvändiga uppgifter, är den betalande registrerad som medlem för aktuellt verksamhetsår.
 3. Föreningen kan, efter beslut vid årsmöte, välja person till hedersmedlem. Personen ska, för att kunna väljas, ha uträttat synnerliga tjänster för föreningen eller föreningens ändamål. Val av hedersmedlem sker med sluten omröstning och kräver kvalificerad 2/3 majoritet.
 4. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen anses som utesluten till dess att dessa skyldigheter har reglerats.
 5. Medlem som uppenbart, och i inte ringa omfattning, verkat eller verkar för ändamål som strider mot föreningens ändamål enligt 2 § kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Resterande medlemsavgift ska därvid återbetalas. Utesluten medlem kan överklaga beslutet till föreningens årsmöte. Om årsmötet då beslutar att häva styrelsens beslut har vederbörande rätt att därefter återinträda som medlem i föreningen.

4 § RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR MEDLEM

 1. Varje medlem, som är röstberättigad enligt 6 §, 3 stycket, har en (1) röst vid föreningens årsmöte.
 2. Medlem som inte är enskild individ ska i samband med betalandet av medlemsavgiften uppge vilken person inom den betalande organisationen som gentemot föreningen företräder medlemmen. Meddelande om denna persons eventuella ersättare vid årsmöte ska vara föreningen tillhanda i förväg, enligt anvisning i kallelse.
 3. En och samma person får inte företräda fler än en (1) medlem.

5 § VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER

 1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 september till 31 augusti.
 2. Ordinarie årsmöte ska fatta beslut om innevarande verksamhetsårs medlemsavgifter och eventuella serviceavgifter.

6 § ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas i Skåne, på en vardag.
 2. Ordinarie årsmöte ska hållas en gång varje år i september eller oktober månad. Styrelsen har möjlighet att härutöver utlysa extra årsmöte.
 3. Medlem ska, för att vara röstberättigad vid ett årsmöte, vara närvarande vid mötet och företrädd enligt 4 §, 2 stycket, samt,
  (a) om det är ett ordinarie årsmöte, eller ett uppföljande årsmöte enligt 6 §, 8 stycket, ha registrerats som medlem i föreningen senast 31 maj det verksamhetsår som föregår mötet, eller
  (b) om det är ett extra årsmöte, ha registrerats såsom medlem i föreningen senast dagen innan det att kallelse till mötet gjordes enligt § 6, 4 stycket.
 4. Till årsmöte ska medlemmarna kallas senast två (2) veckor före mötesdatum, mötesdagen inräknad. Datum och plats för årsmöte ska dessutom annonseras – dels på föreningens webbplats, dels direktadresserat till alla medlemmar – senast fyra (4) veckor före mötet. Kallelse till och annons om årsmöte utgår generellt som e-post, men medlem kan på förhand skriftligen begära att till sig själv få dem skickade på annat sätt.
 5. Motioner, det vill säga medlemmars förslag till beslutspunkt på ordinarie årsmötes dagordning, ska vara styrelsen tillhanda senast 31 maj det verksamhetsår som föregår mötet. Styrelsen ansvarar för att motioner som inkommit i tid bifogas kallelse.
 6. Medlemmars förslag till informationspunkt på dagordning för årsmöte ska anmälas skriftligen enligt information i kallelse. Mötesordföranden avgör om punkter som anmäls på annat sätt tas upp till behandling eller inte.
 7. Vid ordinarie årsmöte ska dagordningen innehålla åtminstone följande punkter:
  (a) Val av mötesordförande.
  (b) Val av mötessekreterare, samt av en (1) justeringsperson som jämte mötesordföranden ska justera årsmötesprotokollet.
  (c) Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
  (d) Fråga om huruvida mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
  (e) Redovisning av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
  (f) Redovisning av balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår, samt förslag till disposition av föreningens tillgångar.
  (g) Redovisning av revisionsberättelse.
  (h) Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhets- och räkenskapsår.
  (i) Beslut om disposition av föreningens tillgångar, samt om medlemsavgifter och eventuella serviceavgifter.
  (j) Fastställande av eventuell ersättning till ordinarie ledamöter i styrelsen, samt till styrelsesuppleanter, valberedning, revisor och revisorssuppleant.
  (k) Valberedningens presentation av förslag till föreningens förtroendevalda enligt 9 §, 1 stycket, samt redogörelser för dessa förslag i enlighet med vad som stadgas i 9 §, 2 stycket.
  (l) Fråga om synpunkter på eller kompletteringar av valberedningens förslag.
  (m) Val av föreningens ordförande, vilken ska ingå som ordinarie ledamot i styrelsen. Valet avser perioden fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
  (n) Val av minst fyra (4) och högst åtta (8) personer som i tillägg till ordföranden ska ingå som ordinarie ledamöter i styrelsen. Valet avser perioden fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
  (o) Val av minst en (1) och högst tre (3) sinsemellan turordnade styrelsesuppleanter. Valet avser perioden fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
  (p) Val av valberedning: En (1) sammankallande, samt ytterligare minst två (2) och högst fyra (4) övriga ledamöter. Valet avser perioden fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
  (q) Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant. Valet avser perioden fram till och med nästa ordinarie årsmöte.
 8. Uppföljande årsmöte ska utlysas av mötesordföranden vid ordinarie årsmöte om
  (a) mötet inte fullt ut avhandlar ärendena enligt 6 §, 7 stycket, eller
  (b) mötet med nej besvarar fråga enligt 6 §, 7 stycket, punkt (d), eller
  (c) mötet med nej besvarar fråga enligt 6 §, 7 stycket, punkt (h), eller
  (d) mötet misslyckas med att välja personer till samtliga förtroendeposter i enlighet med vad som stadgas i 6 §, 7 stycket, punkt (m)–(q).
  Detta uppföljande årsmöte ska äga rum inom fyra (4) veckor efter ursprungligt mötesdatum, och en av mötet särskilt utsedd expeditionskommitté, bestående av minst tre (3) personer, ska utfärda särskild kallelse till alla medlemmar senast två (2) veckor före nytt mötesdatum, mötesdagen inräknad. Om ett uppföljande årsmöte misslyckas med att uppfylla de vid det föregående ordinarie årsmötet ouppfyllda kraven, enligt punkterna (a)–(d) i detta stycke, ska det dels besluta om hur föreningen ska hantera den uppkomna situationen, dels ta ställning till de konsekvenser på sikt som mötet förutser utifrån denna.
 9. Med undantag för beslut om val av hedersmedlem (enligt 3 §, 3 stycket), samt beslut om föreningens upplösande (enligt 7 §, 2 stycket), fattar årsmötet beslut genom enkel majoritet. Vid omröstning med lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

7 § ÄNDRINGAR I STADGAR OCH FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

 1. Ändringar i föreningens stadgar ska fastställas, med likalydande beslut, vid två årsmöten efter varandra, och ärendet ska vara pålyst i respektive kallelse. Mötena får inte hållas med mindre än tre (3) månaders mellanrum.
 2. Beslut om föreningens upplösande ska fattas efter samma villkor som för stadgeändring enligt 7 §, 1 stycket. Därutöver ska beslutet båda gånger fattas med kvalificerad 2/3 majoritet. De årsmöten som fattar beslut om föreningens upplösande kan inte samtidigt besluta om ändrade stadgar.
 3. Inför slutgiltigt beslut om föreningens upplösande, vid sista årsmötet, ska beslut fattas om att skänka föreningens tillgångar till en juridisk person vars verksamhet ligger i linje med föreningens ändamål enligt 2 §.

8 § STYRELSENS ARBETE

 1. Vid sitt konstituerande möte ska nyvald styrelse:
  (a) Inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
  (b) Utse firmatecknare.
  (c) Utse ansvarig utgivare för föreningens webbplats och övriga publikationer.
  (d) Besluta om var föreningens handlingar ska förvaras under verksamhetsåret.
 2. Vid styrelsemöten ska antingen ordföranden eller vice ordföranden närvara för att styrelsen ska vara beslutsför. Dessutom ska antalet röstberättigade ledamöter, enligt 8 §, 3 stycket, utgöra minst hälften av det totala antalet valda ordinarie ledamöter i styrelsen, enligt 6 §, 7 stycket, punkterna (m) och (n).
 3. Röstberättigad vid styrelsemöte är:
  (a) Närvarande ordinarie ledamot i styrelsen.
  (b) Styrelsesuppleant som är närvarande, och som efter den enligt 6 §, 7 stycket, punkt (o), fastställda turordningen träder in för frånvarande ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsesuppleant kan härvid ersätta ordinarie ledamot i styrelsen indirekt genom att träda in för annan styrelsesuppleant i dennas frånvaro.
 4. Styrelsen fattar beslut genom enkel majoritet bland de röstberättigade ledamöterna, som vardera har en (1) röst. Vid omröstning med lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
 5. Då en ordinarie styrelseledamot, eller en i förväg kallad ersättare, får förhinder att närvara vid styrelsemöte åligger det denna att snarast meddela ordföranden, varvid ordföranden efter fastställd turordning enligt 6 §, 7 stycket, punkt (o) ska kalla en ersättare till mötet.
 6. Styrelsen ska ha minst fyra (4) protokollförda möten varje verksamhetsår. Löpande paragrafnumrering ska tillämpas.
 7. Styrelsen ska ansvara för att organisera och kalla till ordinarie årsmöte.
 8. Styrelsen ska ansvara för att organisera utdelandet av ett årligt vindkraftspris.

9 § VALBEREDNINGENS ARBETE

 1. Valberedningen ska inför ordinarie årsmöte ta fram förslag till föreningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i styrelsen, samt även till turordnade styrelsesuppleanter, valberedning, revisor och revisorssuppleant enligt 6 §, 7 stycket, punkterna (m)–(q).
 2. Valberedningen ska i sitt arbete vinnlägga sig om:
  (a) Att föreslagna kandidater inte innehar andra uppdrag som medför allvarliga risker för att intressekonflikter uppstår.
  (b) Att förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen omfattar personer som representerar tillräcklig bredd för ett väl fungerande styrelsearbete.
 3. Valberedningen ska presentera sina förslag skriftligt, och dessa ska bifogas kallelse till årsmöte vid vilket val ska hållas.
 4. Om styrelsen fattar beslut om extra årsmöte med fyllnadsval ska valberedningen delta i förberedelserna genom att ta fram förslag till personer som kan besätta aktuella vakanser.

10 § REVISORERNAS ARBETE

 1. Revisorn och/eller revisorssuppleanten ska efter varje verksamhets- och räkenskapsårs slut granska styrelsens förslag dels till verksamhetsberättelse, dels till resultat- och balansräkning. Den eller de ska därefter inför kommande årsmöte färdigställa och underteckna en revisionsberättelse.

Färdplan 2015- 2020

Färdplanen ger en bild av hur vi vill att föreningen ska fungera och vad som bör prioriteras under de 2015-2020. Syftet är att skapa en mer långsiktig och förankrad verksamhet.