Skånes vindkraftspris

Skånes vindkraftspris 2020 –
går till Carl f

”Malmöbolaget Carl F, med lösningar för transporter och avfallshantering, genomsyras av höga miljöambitioner: som en naturlig och långsiktig del i bolagets historia och framtid står det helägda vindkraftverket och försörjer återvinningsanläggningen. Vindkraftverket är ett bra exempel på vindkraftens möjlighet för samexistens på industrimark med andra närliggande verksamheter.”

Skånes vindkraftspris 2020 delas ut för nionde året i rad och sponsras i år av RWE Renewables. Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överfördes i höstas verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i Sverige innebar det att all verksamhet och alla medarbetare inom E.ON Wind Sweden blev en del av RWE.

Skånes vindkraftspris 2020

Carl Fredrik Jönsson och Fredrik Nordh från Carl F tog emot priset av Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Fredrik Andrén-Sandberg, från RWE Renewables under Skånes energiting som sändes live från Studio i Malmö den 6 oktober. Pamela Lundin och Ystad kommun fick juryns hedersomnämnande.

Juryn

Cecilia Dalman Eek

Nationell vindkraftsamordnare

Fredrik Andrén-Sandberg

Policy and Regulatory Officer, RWE Renewables

Anna Peterson

Landskapsarkitekt & adjunkt SLU

Cecilia Thapper

Projektledare, Sustainable Business Hub

Joakim Nordqvist

Klimatstrateg, Malmö stad

Kriterier

1. Skånes vindkraftsakademis vindkraftspris 2020 delas ut till person, organisation eller dylikt: en eller delat mellan högst två.

2. Pristagaren har förtjänstfullt verkat i enlighet med föreningens  ändamål: öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. (se stadgarna 2 § Föreningens ändamål)

3. Pristagaren

– ska ha koppling till Skåne (antingen som hemort eller som verksamhetsbas eller dylikt).

– har inga begränsningar bakåt gällande tidsperioden för de/n insats/er som priset avser.

– behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning.

4. Alla  kandidater till priset ska nomineras med en nomineringstext och kan nomineras av vem som helst fram till den 8 april, 2020.

5. Man kan inte vinna med samma eller liknande motivering mer än ett år.

6. Priset består av inträde till Skånes Energiting 2020 samt av ett specialdesignat diplom utdelat vid Skånes Energiting den 6 oktober 2020 på MalmöMässans Kongresscenter i Malmö.

7. Två hedersomnämnanden utses utöver pristagaren, om inga hinder föreligger, vilka får inträde till Skånes Energiting 2020.

Tidigare års vinnare

2019: Eolus Vind Ab

”Med en kontinuitet och långsiktighet i sina ambitioner arbetar Eolus Vind med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför. Information tillgängliggörs inte minst genom sitt öppna heldagsseminarium en januarilördag med imponerande program – en populär mötesplats som varje år samlar mer än 300 personer i Hässleholm.”

Juryns hedersomnämnanden går till Ottosson Färgmakeri och Göran Loman.

2018: De boende i Simris

”De boende i Simris på Österlen är engagerade och har haft en positiv attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Med vindkraft, solenergi och energilagring är målet att klara sig helt på lokalproducerad el och få väderberoende produktionsanläggningar att ge stabil och driftsäker el till de omkring 150 byborna, både privatpersoner och företag. Ett inspirerande initiativ!”

2017: Martin Green och Jens Rydell

”Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och på nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.”

2016: Niclas Palmstierna, vindkraftsanläggningen vid maltesholm – höge väg

”Arbetet med vindkraftsparken i Maltesholm påbörjades redan 2006 och har, trots många hinder på vägen, nu realiserats och är i drift under namnet Höge Väg, sedan början av 2016. Området där parken ligger är ur vindsynpunkt mycket gynnsamt och bidrar till att jord- och skogsbruk i området får en möjlighet att leva vidare.”

2015: Region Skåne

”De har haft modet och viljan att gå från vackra ord till konkret handling. Med hållbarhet som fokus, via en öppen och gedigen process där alla som velat har kunnat komma till tals har de visat vägen för många andra offentliga aktörer. Skånes vindkraftspris 2015 går till Region Skåne!”

2014: Sven Ruin

”Ett anspråkslöst, seriöst och mångårigt arbete med en lättillgänglig marknadsöversikt som förtjänar att uppmärksammas. Översikten ger stöd till människor att våga anlägga småskalig vindkraft. Kartläggningen har genererat kunskap som är gränslös och den är väldigt tillämplig i Skåne där småskalig vindkraft är särskilt passande. Juryn tycker att styrkan med småskalig vindkraft är att den kan kombineras med andra förnybara energikällor.”

2013: DR. Jörgen Svensson, bitr. Lektor LTH

”Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat intresse för vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. Vinnarens verksamhet ger såväl barn som studenter ökad kunskap och därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. Vinnaren demonstrerar allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. Vinnarens arbete bidrar dessutom till att utveckla den växande andelen förnybar energi, som är en förutsättning för en hållbar framtid.”

2012: Karin Hammarlund

”Karin Hammarlunds insatser främjar metodisk landskapsanalys som ett verktyg för att sakligt och konsistent förhålla sig kvalitativt till hur vindkraftsetableringar visuellt och gestaltningsmässigt påverkar omgivningen, ur ett perspektiv där landskapet betraktas som en resurs i den europeiska landskapskonventionens anda.”