Avgörande dom för vindkraftsverk på brukningsvärd jordbruksmark

Västanby AB fick i slutet av januari 2022 rätt i en dom från mark- och miljööverdomstolen rörande bygglov för tre vindkraftverk i Lomma kommun som avses placeras på brukningsvärd jordbruksmark. Här följer en kort intervju med Hans-Anders Odh, advokat & partner på Gulliksson samt specialist i bl.a. miljörätt, och som representerade Västanby AB i målet.

Västanby AB fick nyligen rätt i en dom från mark- och miljööverdomstolen rörande bygglov för tre vindkraftverk som avses placeras på brukningsvärd jordbruksmark. MÖD fann att Västanby AB genom lokaliseringsutredningar visat att det inte finns annan tillfredställande mark att ta i anspråk för de lovsökta vindkraftverken, samt att de utgör ett väsentligt samhällsintresse.

Hur tror du denna dom kommer att påverka frågan om energiproduktion på brukningsvärd jordbruksmark framöver?

Domen har klargjort rättsläget och framförallt vilka krav som ställs på utredningen avseende lokaliseringsalternativ vid etablering på jordbruksmark. Även i en dom från 2018 hade mark- och miljööverdomstolen konstaterat att vindkraft är ett väsentligt samhällsintresse som i sig kan förläggas på jordbruksmark, men det var lite oklart i denna praxis hur omfattande utredningen avseende lokaliseringsalternativ skulle vara, vilket nu alltså har klargjorts något. Domen var välkommen också mot bakgrund av att vissa underinstanser verkade ha missförstått den tidigare domen från 2018 och med stöd av denna förbjudit all vindkraftsetablering på jordbruksmark, vilket inte var avsikten med domen.

Ni utredde alternativa lokaliseringar i tretton kommuner i Skåne län. Samtidigt konstaterar MÖD att ”många gånger måste det anses tillräckligt att endast alternativa lokaliseringar inom kommunen utreds.” Har du några tankar kring vad det kan innebära för MKB:er i kommande prövningar?

Vi tog uppenbarligen i lite i överkant vad gäller omfattningen på utredningen enligt mark- och miljööverdomstolen, vilket vi gjorde för säkerhets skull. Detta var inte en MKB utan en utredning av lokaliseringsalternativ enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Men domen kan ge viss vägledning även för utredning av lokaliseringsalternativ i en MKB eftersom det finns likheter.

När tror du vi kan se vindkraftsproduktion i Önnerup? Vad kvarstår i processen?

Mark- och miljööverdomstolen anser att bygglov ska beviljas och har återförvisat ärendet till kommunen för ny bygglovsprövning. Kommunen är skyldig att följa mark- och miljööverdomstolens anvisningar. När kommunen har meddelat bygglov och detta vunnit laga kraft kommer anläggningen att uppföras så snart det är praktiskt möjligt. För klimatet och elbristsituationen i Skåne önskar man att det sker så snart som möjligt.

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona