Hallå där Sandra Johanne Selander…

Intervju
…Länsstyrelsen Skåne. En ny klimat- och energistrategi är på gång för Skåne. Målet för förnybar energi och energianvändning till år 2030 blir att energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi. Målet avser slutlig energianvändning. Energieffektiviseringen motsvarar en minskning med 56 procent från år 2005 utifrån en årlig ekonomisk tillväxttakt på 2 procent.

Hur har diskussionerna gått kring mål om förnybar elproduktion i arbetet med klimat- och energistrategin?

Denna gång ligger föreslaget mål inte på hur mycket förnybar el som ska produceras i länet. Hade man ”bara” satt ett mål för förnybar el så hade det sannolikt inte kunna bidra i samma utsträckning till arbetet för att öka den förnybara energin i länet. Istället har man valt att ta ett helhetsgrepp om energianvändningen som på detta vis även handlar om att arbeta för att fasa ut det fossila som finns i systemet. Målet utgår också mer från konsumtion i länet genom att fokuset ligger på slutlig energianvändning och inte tillförd energi.

Det som har begränsat hur mycket förnybar el i länet som blivit förverkligat – eller snarare anledningen till att inte hela potentialen inte redan har blivit förverkligad – är ju hur elmarknaden ser ut idag.

Ambitionen har också varit att sätta ett mål som är tufft och visar på vad som faktiskt krävs för att Skåne faktiskt ska dra sitt strå till stacken när det gäller klimatutsläpp. Samtidigt är det ett mål som är genomförbart men det krävs mod, utveckling och samarbete från samtliga aktörer i länet.

Vilka utmaningar ser du framöver för vindkraften i Skåne? Var tillkommer vindkraften framöver?

Den största potentialen för utökad förnybar elproduktion i Skåne utgörs av vindkraft även fram till 2030, framför allt havsbaserad. Vilken potential som faktiskt förverkligas är det dock svårt att sia om. Om repowering inte påbörjas och utbyggnaden av havsbaserad vindkraft sker först efter 2030  finns det risk för att det produceras mindre förnybar el i länet år 2030 än vad som produceras idag. Det är en utmaning som måste kommuniceras och för att vi ska ta oss an utmaningen krävs det samverkan och förståelse från både den offentliga och privata sektorn.

Finns många tillstånd som inte utnyttjas och går det att säga något generellt kring efterfrågan på att bygga?

Det finns tillstånd som inte utnyttjas och som kommer att gå ut. Hur många de är och vad som ens i sammanhanget ska anses vara ”många” kan jag inte svara på, på rak arm. Min personliga uppfattning är att vi börjar känna en tilltagande bris men vi är ju långt ifrån full vindstyrka när det gäller efterfrågan.

Läs fler

intressanta

nyheter

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona