Hallå där Håkan Wallin…

Intervju

…VD BayWa r.e. Scandinavia AB. Denna intervjun gjordes som en del i projektet Kvalitetssäkring av kommunernas planer finansierat av Energimyndigheten och Skånes vindkraftsakademi.

Vilka ser ni som främsta hindren/potentialen för vidare vindkraftsutbyggnad i Skåne?

Skåne är relativt tätbefolkat vilket såklart försvårar för större och effektivare vindbruksparker. Komplexiteten i den politiska strukturen gör att kommunerna kan ha väldigt olika uppfattning om utvecklingen av vindbruket, två grannkommuner kan ha helt olika bedömningsgrunder trots likartade förutsättningar; kommungränser blir därför inte sällan barriärer. Vi upplever även att Länsstyrelsen har blivit mer restriktiv på senare tid. Länsstyrelsen har tidigare varit mer positiva till ny vindkraftsetablering. Största potentialen för vindkraftsutbyggnad skulle jag vilja säga är åsarna, slättlandet och längst kusterna.

Har ni tillstånd där ni medvetet väntar med att bygga?

Ja, men inte i Skåne. Men det är klart att det är utmanande med dagens låga elpriser samtidigt som tillståndsprocesserna fortfarande tar lång tid.

Hur fungerar er kontakt med kommuner?

Kommunerna jobbar väldigt självständigt och jag skulle inte vilja kalla det för något kontinuerligt samarbete utan kontakter sker på basis av pågående projekt. I grunden är det bra att kommunerna har rådighet över markanvändningen och verktyg för att medge eller avstyra projekt. Men processerna är för långa och segdragna och de borde vara mer konsistenta över kommungränserna.

Vad är er erfarenhet om översiktsplaner/de tematiska tillägg angående vindkraft som kommuner ofta har?

Det är såklart en faktor vi har med i riskbedömningarna, men vi är inte beroende av exempelvis utpekade områden som anses lämpliga.

Skiljer sig kommunerna åt i sina processer sinsemellan?

Definitivt.

Har ni fått nej trots att planerna varit i av kommunen utpekat område som lämpligt för vindkraftsetablering?

Ja, inte sällan har det berott på en ändrad politisk inställning snarare än sakliga grunder vilket i grunden innebär en rättsosäkerhet.

Vad hade kommunerna kunnat göra annorlunda för att underlätta för vindkraftsutbyggnaden?

De borde vara mer konsistenta i sina bedömningar.

Är där någon särskild lagändring ni hade velat se kring vindkraftsplanering?

Ja, jag tycker att vetofrågan är nyckfull. När kommunerna kan använda sitt veto utan saklig grund och utan att behöva motivera sitt beslut. Helt plötsligt kan vindbruk bli ett slagträ i debatten om helt andra frågor.

Har ni varit med om att kommunen använt sitt veto mot era planer?

Nej, men däremot har processerna blivit så långa och segdragna vilket har påverkat projekt i slutändan och teknik som tillståndet baseras på har blivit omodern.  Vi har vidare exempel på projekt där vi bedömt att vetot skulle kunna användas på ett tvivelaktigt sätt varför vi nödgats begränsa projekt att bli hanterade på ett mer rättssäkert sätt.

Har ni fått ja från kommun men nej från länsstyrelsen?

Ja och ett exempel är ett område som har klassats som riksintresse för vindbruk och är dessutom av den aktuella kommunen prioriterat för vindbruk i en särskild plan. Det finns även exempel på projekt där vi motarbetats av den aktuella kommunen, fått avslag på överklagandet av Länsstyrelsen men full rättelse vid Mark- och Miljödomstolen.

Vilka utmaningar finns kring re-powering i Skåne?

Absolut intressant att titta på. Vi har gjort det i Småland, men ännu inte i Skåne. Det är absolut en möjlighet för att fortsätta utveckla vindbruket, men det är normalt nya större verk vilket innebär en ny vy, kräver nya tillstånd och det blir nya diskussioner. En utmaning med det, som har hänt i Tyskland är att man har vindkraftverk från olika generationer och storlekar nära varandra vilket har gett en enligt mitt tycke plottrig landskapsbild.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!