Ytterligare dom ger vindkraftsproduktion rätt att ta jordbruksmark i anspråk

Mark- och miljööverdomstolen går på Jorgbergas linje rörande tre vindkraftverk på jordbruksmark. Detta eftersom utredningen som gjorts bedöms visa att behovet inte hade kunnat tillgodoses genom alternativ lokalisering.

Domstol om vindkraft: ett väsentligt samhällsintresse

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har tidigare avgjort att vindkraft utgör ett väsentligt samhällsintresse. I domar om vindkraftlokalisering från 2018 (P 8280-17) och 2022 (P 14634-20) konstaterade MÖD att vindkraft kan förläggas på jordbruksmark då alternativa lokaliseringar inte är tillfredsställande. Praxis håller dock ännu på att utvecklas. Vi har frågat Carl-Adam von Arnold, vars familj driver Jordberga gård utanför Trelleborg, om vad MÖD:s senaste avgörande (P 2006-22) betyder för framtidsplanerna för vindkraftsutveckling på Jordberga.

Ansökan om bygglov från Arnold Towers AB för tre vindkraftsverk på Jordberga godkändes av Trelleborgs kommun men överklagades till Länsstyrelsen Skåne, som i 2021 avslog ansökan. Avslaget överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö som höll med om avslaget. Men Mark- och miljööverdomstolen går nu på Arnold Towers Holdings linje, då utredningen som gjorts bedöms visa att behovet inte hade kunnat tillgodoses genom alternativ lokalisering. Tillståndsansökan går därför tillbaka till Mark- och miljödomstolen i Växjö för fortsatt utredning.

Hur har överklagandeprocesser kring vindkraft de senaste åren påverkat ert arbete med att etablera vindkraftsverk på Jordberga?

"Det har givetvis dragit ut på processen. Vindkraftverken kunde mycket väl varit i drift för ett par år sedan om inte myndigheter hade ifrågasatt energiproduktion som samhällsviktigt."

Vad innebär mark- och miljööverdomstolens besked att vindkraftverken utgör ett väsentligt samhällsintresse som kan motivera bebyggelse av jordbruksmark, för era utsikter att få bygglov framöver?

"Det finns alltid nya frågor som dyker upp som enskilda eller myndigheter vill reda ut. Regeringen behöver vara mycket tydligare mot länsstyrelserna i deras uppdragsbeskrivning."

Har du några rekommendationer eller tips till andra markägare som ska söka tillstånd för att etablera vindkraftverk på sin mark i Skåne?

"Engagera sig i debatten och försöka påverka rikspolitiken att vara tydliga mot länsstyrelser eller ändra lagstiftningen. Vi lantbrukare kan vara med och bidra till omställningen till ett fossilfritt och elektrifierat samhälle med en högre självförsörjningsgrad av livsmedel, men tyvärr avskräcks många av de långa ledtiderna och i vissa fall stora resurser som måste till för att ta sig hela vägen in i mål. 

Klart är att mer energi behövs för att vi ska öka livsmedelsproduktionen i de energikrävande förädlingsleden som djurproduktion, kvarnar, mejerier och beredning, etc. Lantbruket brottas ständigt med lönsamhetsproblem. Ett energiben att ställa företaget på skapar en högre stabilitet och ökar därmed lönsamheten långsiktigt. Dessutom är etableringen helt reversibel."

Man kan läsa mer om utredningarna för vindkraftverken på Jordberga Gårds hemsida.

 

Intervju utförd 11 juli 2023 av Alice Petersson.

Läs fler

intressanta

nyheter

Lundåkra repowering

Skånes första fullskaliga repowering-projekt kan ske i Landskrona

Bild från seminarium under årsmöte 2025

Material från höstens seminarier