Hallå där Rikard Hedenblad…

Porträtt på Rikard Hedenblad

…Kustvind och GEOtext. Rikard Hedenblad har länge varit en viktig och driven profil och entreprenör för utbyggnaden av vindkraft i Skåne. Han var bl a medgrundare till HS Kraft AB, var med och skapade intresse- och branschorganisationen Svensk vindenergi samt den ideella föreningen Energivision Syd som verkar för förnyelsebar energi längs sydkusten.

Hur ser du på Energimyndighetens förslag när det gäller att lyfta från anslutningsavgiften från vindkraftsprojekt till havs?

Jag tycker det ser bra ut i stora drag.

Det är viktigt att ett sådant stöd utformas så att det fortfarande finns incitament att väga in kostnader för kabeldragning vid val av lokalisering av projekt. Kabeldragning är en stor kostnad och avstånd till lämpliga anslutningspunkter är därför en viktig faktor för ett projekts samhällsekonomiska bärkraft. Precis som att man bör bygga vindkraft där det blåser bäst och där efterfrågan finns, så bör man bygga där det är lämpligast ur nätanslutningssynpunkt. Energimyndighetens förslag tar hänsyn till detta vilket är bra.

Det hade varit annorlunda om vi haft ett auktionsbaserade system kanske?

I länder med auktionsbaserade system har ju staten i förväg valt ut de områden där vindkraft ska byggas, och har då rimligen tagit hänsyn till anslutningskostnaden. I Sverige konkurrerar olika projekt med varandra, och då är det viktigt att ett stöd utformas så att det inte snedvrider konkurrensen, annars riskerar en utbyggnad av havsbaserad vindkraft att bli onödigt dyr för samhället.

Energimyndigheten klargör hur de ser på jämförelsen med andra länder vilket gör deras förslag mer politiskt acceptabelt. Därtill inkorporerar de landbaserat i resonemanget vilket nog är viktigt för att få en trovärdighet för ett eventuellt kommande beslut.

Vad ser du som negativt med förslagen?

Jag kan möjligen tycka att de underskattat att den långa listan på landbaserade projekt som inte byggts har väldigt mycket luft i sig så det kommer att behövas en del offshoreprojekt, och då bör dessa byggas där vindpotentialen är högst och anslutningskostnaden lägst. Värdet av den höga effektfaktorn offshore kunde också vägts in bättre.

Går det att säga något om förslagen ur ett skånskt perspektiv?

För skånsk del är det ett rimligt och bra förslag om anslutningsavgiften, för i territorialhavet utanför den skånska sydkusten har vi både den bästa vindpotentialen och låg kostnad för anslutningen. Det innebär att det behövs mindre stöd än på andra platser.

Hur ser du på Havs- och Vattenmyndighetens havsplan för Östersjön – tar de hänsyn till framtida behov för vindkraft?

Havs- och Vattenmyndigheten har säkert gjort sitt bästa för att väga in behovet av ny vindkraft till havs, men sammantaget är bilden som dokumentet ger bekymmersam utifrån ett vindkrafts- eller för den delen ett nationellt kraftförsörjningsperspektiv. Energimyndigheten beräknar att det fram till 2040 kommer att behövas cirka 100-120 TWh ny kraftproduktion i Sverige, varav cirka 50 TWh vindkraft i havet. I samrådsunderlaget från HaV slås fast att vindkraft i havet bör byggas där energikonsumtionen är störst, det vill säga i elområde 3 och 4 (söder om Gävle), och nära kusten för att hålla ner kostnaderna för kabeldragning.  Men samtidigt visar dokumentet att försvarets intressen tränger ut samtliga vindkraftsprojekt och riksintresseområden för vindbruk i territorialhavet i Östersjön söder om Gävle, förutom Taggenprojektet som redan har tillstånd.

Om detta skulle stå sig så omöjliggör det Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Det är inte Havs- och vattenmyndighetens fel att det blir så, och förslaget ändrar ju ingenting i sak, men det tydliggör en målkonflikt som behöver hanteras på ett rationellt sätt. Försvarets behov måste givetvis väga tungt, men även kraftförsörjning är en nationell säkerhetsfråga. Jag är övertygad om att det går att hitta lösningar som gör att några de mest lovande vindkraftsprojekten i Sydsverige kan samexistera med försvarets intressen. Men det behövs en dialog om hur vi ska komma framåt.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!