Hallå där…

...Daniel Bergvall, Affärsutvecklare på Eolus Vind. Daniel projektleder ett projekt med runt tjugo vindkraftverk som planeras vid Sjollen nära anslutningspunkt i Barsebäck. Läs intervjun här!

Berätta kort om era planer i Öresund

Eolus undersöker möjligheterna att etablera en havsbaserad vindkraftpark norr om grundområdet Sjollen i Öresund. Vindkraftparken bedöms kunna bestå av omkring 20 vindkraftverk med en installerad effekt om upp till 300 MW. Nätanslutning av parken bedöms primärt att ske till regionnätet vid Barsebäck, en anslutningspunkt som är relativt kostnadseffektiv då avståndet till anslutningspunkten är kort och befintlig infrastruktur kan nyttjas i stor utsträckning. Den planerade vindkraftparken kan producera mer än 1 TWh per år, ett mycket välbehövligt tillskott av lokal energiproduktion i regionen. Vi är övertygade om att en vindkraftsetablering vid Sjollen kan stärka regionen ur ett energiperspektiv och näringslivsperspektiv, men även bidra till bilden av en ledande region för omställningen till ett förnybart och elektrifierat samhälle.

Vad har ni fått för respons än så länge och hur ser engagemanget ut?

Responsen vi hittills har fått har varit både positiv och negativ, framför allt har vi sett att projektet skapar engagemang. De flesta är medvetna om energisituationen i Skåne och södra Sverige och ser därför positivt på en etablering av vindkraft i Öresund. Detta stöd till projektet har kommit bland annat från näringslivet, politiker samt från allmänheten. Vi ser också ett stort intresse från verksamheter i regionen som gärna ser att tillgången på lokal förnybar el ökar.

Sen finns det givetvis de som anser att vindkraft är fult och kommer påverka visuellt. Angående detta är det givetvis så att vindkraftverken kommer synas från land, precis som många andra av de verksamheter och ingrepp som syns från bägge sidor av Öresund. Öresundsregionen är en mycket utvecklad region där människans avtryck på landskapsbilden är väldigt tydlig. Vi anser därför att detta är att samlokalisera industriell verksamhet och annan mänsklig aktivitet. Det projekteras också för vindkraft på den danska sidan av Öresund, bredvid projektområdet för Sjollen vindkraftpark. Vi har full förståelse för att man tycker olika, likväl har vi ett stort behov av ny förnybar energiproduktion i regionen och då är det otroligt fördelaktigt att bygga detta nära konsumtion.

Hur ser tidplanen ut och vilka utmaningar ser du som de största?

Tidplanen är givetvis väldigt osäker så här tidigt i processen och det viktigaste för oss just nu är att ordentligt utreda förutsättningarna för en etablering på platsen. Projektet är nu i samrådsfasen där vi hittills har mottagit en del bra input angående omfattningen av kommande utredningar och miljökonsekvensbeskrivning. Vi har påbörjat inventeringar och bottenundersökningar för att skapa en bra grund inför det fortsatta arbetet med projektet.

Vår förhoppning är att projektet kan etableras i början av andra halvan av decenniet, men tillståndsprocessen är osäker och drar ofta ut på tiden. Vi har bråttom att ställa om till ett förnybart samhälle, och av den anledningen hoppas jag att det inte drar ut på tiden allt för mycket. Det finns många olika intressen som samsas om utrymmet i Öresund som måste beaktas, men vi har förhoppningarna att vi ska hitta möjligheter att samexistera mellan olika intressen som är viktiga för samhället och inte hindra utbyggnaden av förnybar energiproduktion i områden där det råder ett stort produktionsunderskott.

Läs fler

intressanta

nyheter

Filip Eriksson Porträtt

Hallå där Filip Eriksson

Matilda Gradin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi

Välkommen Matilda!